สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลายทอง
 
1. นางสาวสมฤดี  บุญธรรม
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   พลายชุมพล
2. เด็กหญิงอรปรียา   เพช็รรัตน์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุญหนุน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  พันธุรัตน์
2. เด็กชายพัทธดนย์  พุฒดง
3. เด็กหญิงอารยา  สมัครการ
 
1. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
2. นางสมรัก  จำปางาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นุตระ
 
1. นางสาวปริฉัตร  วาฤทธิ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงผกามาศ  สมัครการ
2. เด็กหญิงวันทนา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงศิวาพร  ฉิรัมย์
 
1. นางสาวจิริยาวดี  ดิษฐ์อ่วม