สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านทราย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71.2 เงิน 17 1. เด็กหญิงวริสา   วังยายฉิม
 
1. นางดวงดาว   สุมะลิ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธนทัต  ประจันทร์บาล
2. เด็กหญิงศศิตา  เสือเทศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  กางเเก้ว
 
1. นางชุลีกาญจน์  สุรวีศุภเกียรติ
2. นางนงเยาว์  เติมสินสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา   พินทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  ผาสุข
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คูณกระทา
4. เด็กหญิงดารกา   พุทธรุน
5. เด็กหญิงนันทวัน  เทียนทอง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์   ฉิมวาส
7. เด็กหญิงพัณณิตา   จันทนลาช
8. เด็กหญิงพิณรัตน์   แก้วมาก
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์   จันทนลาช
10. เด็กหญิงอนุสรา  วงษ์เจียม
 
1. นางมณี  น่วมนุ่ม
2. นางวัฒนา  จันทร์ประภานนท์
3. นางศศมน   กุลวิเศษ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายปฏิภาณ  เปลี่ยนสมัย
 
1. นางนงเยาว์  เติมสินสุข
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลกาลต์  สอนสุข
 
1. นางนงเยาว์  เติมสินสุข
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวริษฐา   เสงี่ยมจิตร
3. เด็กหญิงวิดาภรณ์  คงรักษ์
 
1. นางน้ำทิพย์   ถาดมุข
2. นางรัชนี  จันทบาล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศศินิภา   ผูกแก้ว
3. เด็กหญิงสุณัฐชา   จำปาน้อย
 
1. นางน้ำทิพย์  ถาดมุข
2. นางอานงค์  สงวนพวก