สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรทอง  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสำรวย  ม่วงสว่าง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พุ่มบ้านเซ่า
2. เด็กหญิงดวงพร  ปากคีบทอง
3. เด็กหญิงนิธินาถ  บนทอง
4. เด็กหญิงบุริมนาถ  ลายน้ำเงิน
5. เด็กหญิงปัญญาพร  สอดดง
6. เด็กหญิงยศวดี  ทองจันทร์
 
1. นางพิศมัย  ถาวรสุข