สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แย้มเกตุ
 
1. นางจุรีรัตน์   ทองพานิชย์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรวุฒิ   ต้อนรับ
2. เด็กชายสุริยา  ประหา
 
1. นางจุรีรัตน์  ทองพานิช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนิดา  ราชอาสา
2. เด็กหญิงนัดดานุช  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  คำพร
 
1. นางสมส่วน  เกลียวเงิน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  อุเบกขจิตร
2. เด็กหญิงปกายมาศ  เเสงสว่าง
 
1. นางพิศมัย  เพ็งอินทร์