สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมานิตา  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ขนทอง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จิตรเกตุ
2. นางพิศมัย  เพ็งอินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายธนพลธ์   สมปอง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   เพ็ชรพูล
 
1. นางณรัธน์นันท์   ปิ่นเพ็ชร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพงษ์  จินดารักษ์
2. เด็กชายณัฐพร  แก้ววงษา
3. เด็กชายวีรณัฐ  คลังทรัพย์
 
1. นางจุรีรัตน์  ทองพานิชย์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ยศศักดิ์ศรี
2. เด็กชายอังกูร  ดวงจิตร์
3. เด็กชายโยธิน  แสงสว่าง
 
1. นางวิพาภรณ์  กุลสิริลักษณ์
2. นางเพชรรัตน์  รักสุภาพ