สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คุ้มแสง
 
1. นางสำริด  หุตะมาน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชอบเพื่อน
 
1. นางทิพรัตน์  สอนทวี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยาดำ
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงภูริชญ  บุญอนันต์
 
1. นางสำริด  หุตะมาน
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เทียนสอาด
 
1. นางทิพรัตน์  สอนทวี
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ฤดี   คำหลุ่น
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภคพงศ์  เครือกล้วย
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ์   กัณจนา
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงชนิดา  พรหมรักษ์
 
1. นางทิพรัตน์  สอนทวี
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมณฑิตา   จันที
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพล   ทรัพย์สิน
 
1. นายณรงค์   โตอยู่
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรวิสรา   กิ่งพิกุล
 
1. นางปาริฉัตร  โอภาส
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริญญา  ใจหาญ
 
1. นายณรงค์   โตอยู่
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชาคริต   ปรีคง
 
1. นายณรงค์   โตอยู่
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนภัทร์พร   บุญสิริพรชัย
2. เด็กหญิงฤทัย   คงคาไหล
3. เด็กชายสาธิต  สังข์ทอง
 
1. นางวัฒนา   อยู่สำราญ
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.6 เงิน 10 1. เด็กชายจิตรกร   สุวรรณเพิ่ม
2. เด็กชายธนากร   พระทรงผล
3. เด็กชายศิรัช   พักงาม
 
1. นางสาวศุภักษร   พลอยโพธิ์
 
17 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายธีรพงษ์  ชอบเพื่อน
2. เด็กหญิงนำฝน   สวยสม
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   พรหมเจริญ
 
1. นางสาวศุภักษร   พลอยโพธิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทกร   รักษาชอบ
2. เด็กชายศุภกิตต์   ทัพสกุล
 
1. นางสาวศุภักษร   พลอยโพธิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 69.65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐฎธิดา   สอนทวี
2. เด็กหญิงทรายแก้ว   ศรีสม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เสาร์ดำริ
4. เด็กหญิงยอดขวัญ   โพธิ์เจริญ
5. เด็กหญิงแพรวภัทร   ยิ้มอยู่
 
1. นางวิภา   เครือกล้วย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงปพิชญา   พันพุทธ
2. เด็กหญิงปัทมา   จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงศิตานันท์   คิมหะจันทร์
4. เด็กหญิงสุจาริณี   สอนสอาด
5. เด็กหญิงสุพิชา   เมากระมล
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกพร  เขียวเงี้ยว
2. เด็กหญิงนวพร   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพงษ์นภา   สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงวีระวรรณ   บัวเงิน
5. เด็กหญิงสุนิสา   แสวงเจริญ
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.98 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐฏพล   โตสกุล
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมณทาทิพย์   คุ้มวงษ์
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรณัฐ   ประกอบกสิกรรม
2. เด็กหญิงสุนิสา   แสวงเจริญ
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร   เงินดี
2. เด็กชายธราดล   พงษ์ขาว
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์   วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายวนาไพร   ยนต์มุติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เย็นแจ้ง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุนิสา   เย้ยโพธิ์
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  สิงห์งาม
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เย็นแจ้ง
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฤชากร   คงงาม
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เหลาทอง
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
30 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ฮุ้นสกุล
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  เหมือนโพธิ์
 
1. นางสาวจริยา  แหวนวงศ์
 
31 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายสมรักษ์   ศรีหนู
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
32 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกฤษฏิชนน์   กาหลง
2. เด็กหญิงทัศนีย์   ยาคำ
3. เด็กหญิงสุพรรษา   สุขใส
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงอภิราภา   พุ่มเข็ม
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลี   ลายเอี่ยม
 
1. นางสาวมลฤดี  ปานโพธิ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาวดี   บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงอชิตะ   นาครักษ์
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนพร   แดงสกุล
2. เด็กหญิงปวีณา   พลีชีพ
3. เด็กชายปิยะวัฒน์   ยาคำ
 
1. นางสาววรรณา   เจริญสุข
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร   สอนสืบ
2. เด็กชายรัตนพล   ผ่องใส
3. เด็กชายวันชัย   หอมกลิ่น
 
1. นางสาววรรณา   เจริญสุข
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงนฤชล   แหพันตา
2. เด็กหญิงสุชัญญา   ยืนยง
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา   จิตร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงอรทัย   ยอดสิงห์
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บัวหอม
2. เด็กหญิงกัลยากร   คงบัว
3. เด็กชายทินภัทร   นำแก้ว
 
1. นางสาววรรณา   เจริญสุข
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกิตติกา   ปานเนียม
2. เด็กหญิงหัทยา   อารมณ์ดี
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรัญญา   ปราบทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรา   จันทร์ทนดำ
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนาธิป   นาครักษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์   พวกอิ่ม
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ม้วนทอง
 
1. นางวิไล   ม้วนทอง
 
45 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายวรินทร   พุทธา
 
1. นางสมพิศ   จันทร
 
46 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเก็จมณี  บัวหลวง
 
1. นางวิไล   ม้วนทอง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา   วิสาสะ
 
1. นางสมพิศ   จันทร
 
48 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เชยชม
 
1. นางวิไล   ม้วนทอง
 
49 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณฤดี   วัชระ
 
1. นางสมพิศ  จันทร
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษดา   ยืนยง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์   พงษ์พรหม
3. เด็กหญิงณัฐกมล   เก่งวิทยา
4. เด็กชายธีรศักดิ์   เพ็งสว่าง
5. เด็กหญิงภิญญดา   ฉงสกุล
6. เด็กชายสันติชัย   คณะฤทธิ์
 
1. นางจันทนา  นิ่มนวล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัย   แสงม้า
2. เด็กชายธเนศ   คำภาเกะ
3. เด็กชายนที   พลีชีพ
4. เด็กชายพิพัฒน์   ชอบเพื่อน
5. เด็กชายยุทธภูมิ   เปรมปรีดิ์
6. เด็กชายสมจิตต์  นาคประเสริฐ
7. เด็กชายสุรัก   แซ่ม้า
8. เด็กชายอานนท์   สนิท
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ปาลวัฒน์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   แก้วชาติ
3. เด็กหญิงนันทนา   บุญเลิศ
 
1. นางสริญญา   ฉงสกุล
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลสิณี   คามรักษ์
2. เด็กหญิงจิราพร   บุญรอด
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   จันที
 
1. นางทิพรัตน์  สอนทวี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรกนก   ไผ่รอด
2. เด็กหญิงพรทิพย์   เกตุอู๊ต
 
1. นางวิไล   ม้วนทอง
 
55 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนทรัพย์  บานทับทอง
2. เด็กหญิงอนัญญา   สังข์วงษ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสมถวิล  เอี่ยมสำอางค์
 
56 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนาชินาฏ  ถึงสุข
2. เด็กชายธนกร   กุลวงษ์
3. เด็กชายภูรินท์ธรรศ   ปรางศร
 
1. นางระวิวรรณ  ร่มลำดวน