สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.75 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอิงค์ลดา  กระจ่างฤกษ์
 
1. นางสุจารี  ดำคำ
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระจ่างฤกษ์
2. เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษเนตร
 
1. นางวาสนา  ศรีวิเชียร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธีรนุช  ดวงมณี
2. เด็กหญิงสุกันยา  ทรัพย์เชาว์
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ