สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หว่างพัด
 
1. นางสาวปริศนา  กุลหอม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทับดวง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองงาม
3. เด็กหญิงเปรมวดี  ลือกายา
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางวาสนา  ศรีวิเชียร