สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูลจีน
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางเยาวลักษณ์  สุขเกษม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงจิติญาภา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพวงเพ็ชร์  จูจวง
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางเยาวลักษณ์  สุขเกษม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทับดวง
2. เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ผาไข
 
1. นางวาสนา  ศรีวิเชียร
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพร  ดาวลอย
2. เด็กชายนิธิภัทร  ผลบุตร
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาธิมา  ชนะวงศ์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเมือง
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองอนันต์
2. เด็กชายพัชรพล  กันคง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ดิษเนตร
 
1. นางวาสนา  ศรีวิเชียร