สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 6 1. เด็กชายภาคีนัย  บัวปล้อง
2. เด็กชายวัชระ  สมัครการ
3. เด็กชายสิทธิราช  อินเขาย้อย
 
1. นางฐิติรัตน์  พิมพ์ทนต์
2. นายศราวุธ  ถินจันทร์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิยดา  จิตรเฉย
 
1. นายศราวุธ  ถินจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมัฑนาพร  กลิ่นจำปา
2. เด็กหญิงศิริภา  บุญเรือง
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   หอมขจร
 
1. นางฐิติรัตน์   พิมพ์ทนต์
2. นางสิริปภา  อิ่มจันทึก
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - -    
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไกรสร  มาดี
 
1. นางฐิติรัตน์  พิมพ์ทนต์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 -