สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีแก้ว
2. เด็กชายวิพัฒน์  อ่อนตา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อุปแก้ว
 
1. นางสุรีย์รัตน์  ภู่กลั่น
2. นางสุวรรณีย์  ดิษฐ์เดช
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงเบญจพร  ภาคบัว
 
1. นายนำทรัพย์  ประสงค์
2. นางสาวนิสา  สินเจริญ