สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อุปแก้ว
 
1. นางอรนุช  นาคประสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สังข์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใบเอี่ยม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใบเอี่ยม
4. เด็กชายปรมี  โคตรปัญญา
5. เด็กหญิงปราริฉัตร  ทองสัมพันธ์
6. เด็กหญิงปัทวรรณ  ทองสัมพันธ์
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พวงโต
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พร้อมเพรียง
9. เด็กชายสรวิศ  โคตรปัญญา
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำสอง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พงศรีพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ดีปู่
3. นางสาวลัดดา  คุณประดิษฐ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 4 1. เด็กชายนิติกร  จันทะเสน
2. เด็กชายศหษวรรษ  ผิวสอาด
 
1. นางกัญญา  สุชาติวัฒนะ
2. นายนำทรัพย์  ประสงค์