สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สินพันธุ์
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พัฒน์งาม
 
1. นางสาวลัดดา  คุณประดิษฐ์
2. นางศุภลักษณ์  มรกฏจินดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกพร  มากบุญดี
2. เด็กชายธนพนธ์  สมงามดี
 
1. นางสาวลัดดา  คุณประดิษฐ์
2. นางศุภลักษณ์  มรกฏจินดา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
 
1. นางอุไรวรรณ  เกตุพิจิตร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาริษา  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงรัชดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูนาโคก
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินทวงศ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์สังข์
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นายวิลาศ  กนกตระกูล
2. นางสุรีย์รัตน์  ภู่กลั่น
3. นางสุวรรณีย์  ดิษฐ์เดช
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาพร  ญาณรงค์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ช้างหัวหน้า
 
1. นางกาญจนา  แสนทวี
2. นายนำทรัพย์  ประสงค์