สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.4 เงิน 9 1. เด็กชายภูวนาท  สุขเทศ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไข่มุข
 
1. นางสาวสุภานัน  ศรีงาม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   พงษ์ภู่
2. เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนพันธ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เกรียรัมย์
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  สังกร
5. เด็กหญิงศรัญพร  อิ่มสกุล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงมี
 
1. นางสาวกาญจนา  ผึ่งผาย
2. นายนิมิตร  คงมี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชรินทร์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ผลบุตร
3. เด็กหญิงสโรชา  ธูปงาม
 
1. นางนพรัตน์  วิทยานันท์
2. นางสมรักษ์  เหลี่ยมสกุล