สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพงษ์นภา  โพธิ์สุด
 
1. นางเตือนใจ  สุขพูล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 5 1. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  นิลเกษ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  เพ็ญอิ่ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายธเนศ  แสงทอง
 
1. นางจำเรียง  ทองมา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนสีมน
 
1. นางกนพวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรารัตน์  เล่าเฮ้ย
 
1. นางกนพวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงวันทนีย์  วารายานนท์
 
1. นางจำเรียง  ทองมา