สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตรีพิทย์
 
1. นางสมบัติ  จั้นงาม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ชุ่มยิ้ม
 
1. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัชพร  ภู่เงิน
 
1. นางสุมาภรณ์  เจริญตะคุ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มสุธี
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุทธาพร  เผ่นโผน
 
1. นางสมร  หน่องพงษ์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วัฒนจันทร์
 
1. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิภัทร  กล่อมวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอนุเคราะห์
 
1. นางจารี  พาณิชย์กุล
2. นายอร่าม  สุนานันท์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณิกา  ใบกว้าง
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญแจ้ง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทโชติ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อยู่รอด
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพล  ช่างพาน
2. เด็กชายเมศาสตร์  นาคำ
 
1. นางวรนุช  วิมลพันธุ์
2. นายสุเทพ  เขียวงาม
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนธวรรธก์  วราธนรินท์
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมนัญชยา  โอวัฒนากิจ
 
1. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนิน  เพ็ญศิริสมบูรณ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  เลิศวิริยะปิติ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  พิเชษฐ์อาภา
 
1. นางกชนิภา  นวลอินทร์
2. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชล  พุ่มเงิน
2. เด็กชายวัจน์กร  เกิดชนะ
3. เด็กชายศิลา  ชาลี
 
1. นางวิภา  ยศเรือง
2. นางอารมณ์  ศรีผ่าน
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรณัฐ  กล่ำเพียร
2. เด็กชายมกรกุณฑล  ไป๋เดช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังกูรขจร
 
1. นางกฤษณา  ชื่นสกุล
2. นางสาวเจนจิรา  แสนสุข
 
17 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนกพร  ก้าวสมบูรณ์
2. เด็กหญิงญาดา  สุดจิตร
3. เด็กหญิงปัทมพร  รักวงษ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุ่มเมือง
2. นางมาลี  เสนารายณ์
 
18 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  วรรณกลาง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญญพงษ์
 
1. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
2. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แอดดิสัน
2. เด็กชายศิววงศ์  ปานนวม
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
20 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภัสกรณ์  รสหวาน
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สีทา
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
21 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภูมินันท์  เด่นดวง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นาเสงี่ยม
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตั้งหิรัญ
2. เด็กหญิงฐิมาพร  ชลสุข
3. เด็กหญิงปวริศา  อุยสกุล
4. เด็กหญิงพฤศจิกานต์  พรมสมบัติ
5. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สายมา
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางอัมรา  หาวัน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันแสน
2. เด็กหญิงธนพร  นามกุล
3. เด็กหญิงรินรดา  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ลิ้มอำไพ
5. เด็กหญิงเมธารินทร์  กิ่งไทร
 
1. นางระเบียบ  พุฒซ้อน
2. นางสมพร  ขึ้นทันตา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  บรรเทิงจิตร
2. เด็กชายชวินธร  ไชยคุณ
3. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วไทย
4. เด็กหญิงนวพร  กลั่นทอง
5. เด็กชายนาธัส  ศิลาพันธุ์
6. เด็กหญิงปิ่นดาว  อยู่นุช
7. เด็กหญิงพรชิตา  มาศรี
8. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เพ็งวงษ์
9. เด็กหญิงพิชชาภา  เกิดท้วม
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สารครศรี
11. เด็กหญิงภานิศรา  ฮะขันหมาก
12. เด็กหญิงรชิตา  แก้วศรีงาม
13. เด็กชายวงศ์ธร  ดิษฐนงค์
14. เด็กชายวงศ์วริศ  พันธ์เพ็ง
15. เด็กหญิงวรรณวนัช  วงศ์สุวรรณ
16. เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ขาว
17. เด็กหญิงสิริดา  สุทธา
18. เด็กหญิงสุชญา  แสนโคต
19. เด็กหญิงอัศรี  เพ็ญศิริสมบูรณ์
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุข
 
1. นางทัศสุรางค์  ชุ่มยิ้ม
2. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
3. นางระเบียบ  พุฒซ้อน
4. นางสมนึก  ชุนทอง
5. นางไฉไล  สว่างเนตร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.31 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิรัญญา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางศรีรัตน์  พูลผล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อ่อนแสง
 
1. นางศรีรัตน์  พูลผล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวัตร  สมิตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  ตั้งเจริญอารีย์
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
2. นางอมรา  หาวัน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพา
2. เด็กหญิงพอหทัย  บุญนำมา
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
2. นางอมรา  หาวัน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  บูระพิน
2. เด็กหญิงณัฐวัลย์  แสนงามวงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงบุญช่วย  บุญอ่อน
4. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์  นาคดิลก
5. เด็กหญิงวรพร  วงศ์เจริญ
6. เด็กหญิงศศิมา  พุ่มโพธิ์งาม
7. เด็กหญิงสาวิตรี  พึ่งเจริญ
8. เด็กหญิงสิริกร  สงบน้อย
9. เด็กหญิงสิริมา  แหยมกระโทก
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  โพธิ์อุไร
 
1. นางกฤษณา  ตันสราวุฒิ
2. นางจารี  พาณิชย์กุล
3. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตรีกูต
2. เด็กหญิงนาคเจริญ  ปัจฉิม
 
1. นายวิฑูรย์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
31 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงธนิฎฐา  ร่มพุฒตาล
3. เด็กหญิงพรณภัทร  พันธุ์น้อย
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
2. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
32 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญพร  คำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  โสมภีร์
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทองเหลืองสุก
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
2. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทยาธร  วัฒนจันทร์
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริษา  วายุเหือด
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
35 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีสนพันธุ์
2. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
36 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยกร  มนปราณีต
2. เด็กหญิงปทิตตา  สร้อยทอง
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
37 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายประชารัฐ  จันทะผล
2. เด็กชายวรัชยา  ดำริท์ศิลป์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  สัตยารักษ์
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีสนพันธุ์
2. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
38 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายณฐพล  บัวละออ
2. เด็กชายทัพพ์  ทองลุน
3. เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ขาว
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
39 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินภัทร  มากผล
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
40 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสตรา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
41 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเนรมิตร  จันทร์ทอง
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
42 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ประชุมสาร
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
43 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสมทรัพย์  สวนมาก
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรพีพร  หมื่นประเสริฐ
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงภรณ์จิรัตน์  จิตต์แก้วแท้
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณชญาภา  แย้มเจริญ
2. เด็กชายภธร  ปภากิจรัตฐากร
 
1. นางสาวสุจิตรา  วงษ์นิ่ม
2. นายเมทิน  นาคำ
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชิตาภรณ์  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา  มนต์ประสาธน์
3. เด็กหญิงแพรไหม  ชูแหวน
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณรพรรณ  นาคะนคร
2. เด็กหญิงณัฐพร  พรเรืองทอง
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  เงินเมย
4. เด็กหญิงยลรวี  ทองคำ
5. เด็กหญิงเกวริน  ศรีทรงแสง
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญแจ้ง
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสาวศรันยา  ปานขาว
3. นางสุนีย์  มากหมู่
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรปราการ  สมัยกลาง
2. เด็กชายศุภกฤต  เกียวประเสริฐ
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กชายจิรธรรม  ปั้นสะอาด
2. เด็กชายจิรพงศ์  สังข์มิ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  หล้าคำภา
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นายสุเทพ  เขียวงาม
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกนก  รักษาสุวรรณ
2. เด็กหญิงภูฟ้า  สมบัติพิบูลพร
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติภา  แสนศรี
2. เด็กหญิงธญาดา  เจริญศรี
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารมีย์  ใยเสงี่ยม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้สกุล
3. เด็กหญิงเกวริน  ศรีทรงแสง
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรพรร  ตุ้มเล็ก
2. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงเนตรตะวัน  ปั้นงา
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทองทา
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรชตพรรณ  วังกานนท์
 
1. นางวัลลีย์  อรุณฤกษ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
58 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จำปา
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรมน  พิมทอง
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
60 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภิสา  ภัทรธนวดี
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พจนาพิมล
 
1. นางสมฤดี  ปลื้มอารมณ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัส  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สิงหฬ
3. เด็กชายธนบดี  เพชรรอด
4. เด็กชายธัชพล  มาโต
5. เด็กชายพงษ์กร  เกตุทิพย์
6. เด็กชายเติมศักดิ์  พวงมาลัย
 
1. นายปิยะ  เกิดโภคา
2. นางสุมาภรณ์  เจริญตะคุ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  คำนวนชอบ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  นาคสิมมา
3. เด็กชายนวพล  คุมมงคล
4. เด็กชายภาณุพงศ์  มีใจเจือ
5. เด็กชายราชวัฒน์  เสือเสงี่ยม
6. เด็กชายสหัสวรรษ  คลังผา
7. เด็กชายโชติวิทย์  ตุ้มสว่าง
8. เด็กชายไตรรัตน์  ตลับนาค
 
1. นายวิฑูรย์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สอนดี
2. เด็กหญิงปรียาพัชร  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงพิชามญช์  รุกขวัฒน์
 
1. นางวลัยพร  ศุภภะ
 
65 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรภัทร  พังพิศ
 
1. นางวลัยพร  ศุภภะ
 
66 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพยุห์  สุขอนนท์
 
1. นางวลัยพร  ศุภภะ
 
67 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิ่งแก้ว
2. เด็กชายนรวีร์  จันทรหัตถ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ชวานนท์
 
1. นางวลัยพร  ศุภภะ
 
68 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  ทองนุกูล
2. เด็กชายดุลภัทร  ใจบุญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วัฒนะจันทร์
2. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
69 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายรุจักร  ปล้องทอง
2. เด็กชายอิทธิมนต์  พลขันธ์
 
1. นางวิยะดา  เขียวขจี
2. นางศิราพร  ศรีภูไฟ
 
70 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  พาตน
2. เด็กชายวิชยุตม์  แก้ววิเชียร
 
1. นางกฤษณา  ตันศราวุธ
2. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
71 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชา  ชูศรี
 
1. นางปิยะนาถ  เกิดโภคา
 
72 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัทบดินทร์  อ่ำสะอาด
2. เด็กชายพรพิทักษ์  โพลงเงิน
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  จันจิระ
 
1. นางนิภา  ใยบัวเอี่ยม
2. นางยุพาพร  ศิริมากร
 
73 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  เชื่อมชิต
2. เด็กชายฐาวรา  บุณยภัทรากุล
3. เด็กหญิงสุชานาถญา  แววพิลา
 
1. นางบุบผา  สุขมาก
2. นางสุดหล้า  แก้วดวงงาม