สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.77 เงิน 13 1. เด็กชายจิรภัทร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางบุญแทน  แก้วเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใยเจริญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  พุ่มพฤกษ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์อยู่
 
1. นางสาวปาริชาติ  พุ่มพฤกษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทรงพล  ทรงงาม
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงมาริษา  ทิมพิทักษ์
 
1. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เกิดศรี
2. เด็กหญิงสุธาวี  แสงกระจ่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำสัตย์
 
1. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
2. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  เทศสกุล
2. เด็กชายอนุชา  โหมดวิจิตร
 
1. นายชาตรี  สุนทร
2. นายปัญญา  นวลรักษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกานดา  สิทธิสิงห์
 
1. นายรณชัย  ทีมีศรี
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัสพร  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อยู่สบาย
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงเชาว์
4. เด็กหญิงดารณีรัตน์  สาสกุล
5. เด็กชายพงศกร  สีวิสัย
6. เด็กหญิงรพีพลอย  นิลกระจ่าง
7. เด็กชายวรพล  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงวริศรา  เทศสกุล
9. เด็กชายศราวุธ  บุญสอาด
10. เด็กหญิงศันสนย์  บุญมี
11. เด็กหญิงศิรินาถ  บุญสอาด
12. เด็กชายศิวกร  คำซื่อ
13. เด็กหญิงอรอนงค์   ชูผกา
14. เด็กหญิงอริสา  กองแก้ว
15. เด็กหญิงอริสา  ท้วมวงษ์
16. เด็กชายอินทัช  มั่งคั่ง
 
1. นางสุพิชฌาย์  เหลืองบุศราคัม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนภร  นาคเพชรรัตน์โรจน์
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เที่ยงราษฎร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฮวบสกุล
 
1. นายชง  กลิ่นจันทร์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายชานันท์  อ้นสกุล
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ถมยา
 
1. นายพรเจต  พรายงาม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรลดา  มั่งคั่ง
 
1. นางจุฑาพร  ประชากุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบูรพา  อำพันทอง
 
1. นางจุฑาพร  ประชากุล
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พลอยประดับ
 
1. นางมารยาท  กลิ่นจันทร์
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  มีจริง
2. เด็กชายภัทร  ฑีฆะบุตร
3. เด็กชายสิงหา  ศรีประไพ
 
1. นางมารยาท  กลิ่นจันทร์