สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใยเจริญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  พุ่มพฤกษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์อยู่
 
1. นางสาวปาริชาติ  พุ่มพฤกษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทรงพล  ทรงงาม
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงมาริษา  ทิมพิทักษ์
 
1. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เกิดศรี
2. เด็กหญิงสุธาวี  แสงกระจ่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำสัตย์
 
1. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
2. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบูรพา  อำพันทอง
 
1. นางจุฑาพร  ประชากุล