สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.77 เงิน 13 1. เด็กชายจิรภัทร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางบุญแทน  แก้วเรือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนภร  นาคเพชรรัตน์โรจน์
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เที่ยงราษฎร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฮวบสกุล
 
1. นายชง  กลิ่นจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายชานันท์  อ้นสกุล
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ถมยา
 
1. นายพรเจต  พรายงาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรลดา  มั่งคั่ง
 
1. นางจุฑาพร  ประชากุล