สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคกเทียน
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสโรชา  แจ้งจิตร์
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอภิสรา  ตลับนาค
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วรสกุล
 
1. นางสำเนา  เสือยอด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพล  ปิ่นปก
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   คีมพันธุ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์เอี่ยม
4. เด็กชายสราวุธ  แก้วเกิด
5. เด็กหญิงอภิญญา  กาฬจูม
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.99 เงิน 19 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคกเทียน
 
1. นางสุรจิตร์  ฟ้ากระจ่าง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงปานหทัย  คล้ายเพ็ง
 
1. นางสุรจิตร์  ฟ้ากระจ่าง
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพรต  พ่วงเพ็ชร
2. เด็กชายภานุทัศน์  โพธิ์ภิรมย์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์สะอาด
 
1. นางสาวอริสสรา  ปั้นอยู่
2. นางสาวอาภรรัตน์  เสือวงษ์
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายชาญณรงค์  เกตุหอม
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  บุญกระจ่าง
3. เด็กชายไพวรรณ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวอริสสรา  ปั้นอยู่
2. นางสาวอาภรรัตน์  เสือวงษ์
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วละมล
2. เด็กหญิงธนะนันท์  สังข์สอาด
 
1. นางสาวนวิสร  บัวสระ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  มั่นคง
 
1. นางสาวอริสสรา  ปั้นอยู่
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงธนปัญญา  นานานุวัฒน์
3. เด็กหญิงภรภัทร  ผกากาญจน์
 
1. นางสาวนวิสร  บัวสระ
2. นางสาวพรรณนิภา  น้ำกลั่น