สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพล  ปิ่นปก
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   คีมพันธุ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์เอี่ยม
4. เด็กชายสราวุธ  แก้วเกิด
5. เด็กหญิงอภิญญา  กาฬจูม
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงธนปัญญา  นานานุวัฒน์
3. เด็กหญิงภรภัทร  ผกากาญจน์
 
1. นางสาวนวิสร  บัวสระ
2. นางสาวพรรณนิภา  น้ำกลั่น