สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ทัสสะ
 
1. นายวรรณนพ  ปัตตะแวว
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนุสรา  กีสี
 
1. นายวรรณนพ  ปัตตะแวว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิศรุต  จองสุข
 
1. นายสมโภชน์  จำปีทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เหมือนพลอย
2. เด็กหญิงณัฐมล   นาคนัตถ์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวเพชรา  ทองดี
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยพร  มนัสตรง
2. เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์อุบล
 
1. นางสาวเพชรา  ทองดี
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ชัชวาลย์สิน
2. เด็กชายอิงปวัฒน์  เข็มงาม
 
1. นางวาศิณี  บัวหลวง
2. นางวาศิณี  บัวหลวง
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายกิตติ  ชอบอินทร์
2. เด็กชายพงศ์สภคม  หวานจันทร์
 
1. นายอุทัย  ชอบอินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายอนาวิล  ตระกูลอุดมเพชร
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ปัตตะแวว
 
1. นางวาศิณี  บัวหลวง
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายต้นตระการ  เผยกลิ่น
2. เด็กชายภัทรภณ  สุขประเสริฐ
 
1. นางวาศิณี  บัวหลวง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 77.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชกร  อื้อจรรยา
2. เด็กหญิงกัลยกร  เหลืองวิสัย
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานแดง
4. เด็กหญิงชามาวีร์  พันธุ์ฤทธิ์
5. เด็กหญิงนิรชา  ใจว่อง
6. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  เรือนนาค
7. เด็กหญิงวรินทร  วิทยา
8. เด็กหญิงศศิประภา  อรุณมาศ
9. เด็กหญิงสาริศา  ทองดี
10. เด็กหญิงอภิธัญญากร  ปาละแดน
11. เด็กหญิงอรรฉราพร  นิลสงค์
12. เด็กหญิงอริสรา  อินปาน
13. เด็กชายเขมชาติ  ช้อนคราม
14. เด็กหญิงเจนจิรา  มั่นจิตร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นดอกแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือทัต
 
1. นายวิน  พุ่มลำเจียก
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงญาตาวี  ตั้งโสภณ
2. เด็กหญิงทักษิณา  อริยวงษ์
3. เด็กชายวิษณุ  วิจิตรโท
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. นางสาวกรกช  โหสกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  จุ้ยอินทร์
3. นางสาวเงินตรา  ฟักสุจิตร์
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายภครพล  บุญครอบ
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เพ็งศรี
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฉยสง่า
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
17 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธาราฉัตร
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  ทองบุญเจริญ
2. เด็กหญิงเกศกนก  มณี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาตินันท์
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
19 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญภัส  คำสอาด
 
1. นายอนุวัฒน์  ใจหนักแน่น
 
20 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทองดอนน้อย
 
1. นายอนุวัฒน์  ใจหนักแน่น
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกษร  เชียงดี
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
22 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  โฉมจันทร์
2. เด็กหญิงชนิตา  กลิ่นราตรี
3. เด็กหญิงบริสุทธิคุณ  คุ้มม่วง
4. เด็กหญิงวรรณวิไล  กิ่งมะลิ
5. เด็กหญิงศศิธร  ประยงค์หอม
6. เด็กหญิงสุกฤตา  จุ้ยอินทร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
23 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งมี
2. เด็กหญิงขวัญนุช  ชวนลำลึก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไผ่พรหม
4. เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มคง
5. เด็กหญิงชนาพร  ชูแสง
6. เด็กหญิงนภัสรา  เหลืองาม
7. เด็กหญิงปานิสรา  โตภูเขียว
8. เด็กหญิงพรนภา  ทองคำน้อย
9. เด็กหญิงพรรณนาราย  ยอดคำ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซสันเทียะ
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สิลาวัน
12. เด็กหญิงศศิธร  พานทอง
13. เด็กหญิงสุพัชรา  พรหมประดิษฐ์
14. เด็กหญิงอริศรา  พันธ์ทอง
15. เด็กหญิงอโนชา  คุ้มจันทร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศริ
2. เด็กหญิงณัฐนิชการ์  สือพัฒธิมา
3. เด็กชายสุทัศน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางบุษบา  สนใจ
 
25 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปาณิศา  คล้ายรักษ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  คำสอาด
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภัทรพล  นิ่มนวลรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  จันทร
 
27 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกายสิทธิ์  เม็กขุดทด
 
1. นางวราภรณ์  จันทร
 
28 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  แสงรุ่ง
 
1. นางเอื้องฟ้า  ตระกูลอุดมเพชร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤภร  นามขันธ์
2. เด็กหญิงศุจินทรา  มณีขาว
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญครอบ
 
1. นางสาวมลฤดี  วงษ์เนตร
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันทิมา  เกษทองดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วแย้ม
 
1. นางสาวมลฤดี  วงษ์เนตร