สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิศรุต  จองสุข
 
1. นายสมโภชน์  จำปีทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เหมือนพลอย
2. เด็กหญิงณัฐมล   นาคนัตถ์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวเพชรา  ทองดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปาณิศา  คล้ายรักษ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  คำสอาด
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภัทรพล  นิ่มนวลรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  จันทร
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกายสิทธิ์  เม็กขุดทด
 
1. นางวราภรณ์  จันทร