สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 77.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชกร  อื้อจรรยา
2. เด็กหญิงกัลยกร  เหลืองวิสัย
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานแดง
4. เด็กหญิงชามาวีร์  พันธุ์ฤทธิ์
5. เด็กหญิงนิรชา  ใจว่อง
6. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  เรือนนาค
7. เด็กหญิงวรินทร  วิทยา
8. เด็กหญิงศศิประภา  อรุณมาศ
9. เด็กหญิงสาริศา  ทองดี
10. เด็กหญิงอภิธัญญากร  ปาละแดน
11. เด็กหญิงอรรฉราพร  นิลสงค์
12. เด็กหญิงอริสรา  อินปาน
13. เด็กชายเขมชาติ  ช้อนคราม
14. เด็กหญิงเจนจิรา  มั่นจิตร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฉยสง่า
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธาราฉัตร
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
4 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญภัส  คำสอาด
 
1. นายอนุวัฒน์  ใจหนักแน่น
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งมี
2. เด็กหญิงขวัญนุช  ชวนลำลึก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไผ่พรหม
4. เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มคง
5. เด็กหญิงชนาพร  ชูแสง
6. เด็กหญิงนภัสรา  เหลืองาม
7. เด็กหญิงปานิสรา  โตภูเขียว
8. เด็กหญิงพรนภา  ทองคำน้อย
9. เด็กหญิงพรรณนาราย  ยอดคำ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซสันเทียะ
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สิลาวัน
12. เด็กหญิงศศิธร  พานทอง
13. เด็กหญิงสุพัชรา  พรหมประดิษฐ์
14. เด็กหญิงอริศรา  พันธ์ทอง
15. เด็กหญิงอโนชา  คุ้มจันทร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  แสงรุ่ง
 
1. นางเอื้องฟ้า  ตระกูลอุดมเพชร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤภร  นามขันธ์
2. เด็กหญิงศุจินทรา  มณีขาว
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญครอบ
 
1. นางสาวมลฤดี  วงษ์เนตร