สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปรวี  กลิ่นลูกอินทร์
 
1. นางวิมล  โพธิ์ช่วย
 
2 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  แช่มช้อย
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
3 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เชื้อพราหมณ์
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 47.25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  หินกอง
2. เด็กหญิงสินจัย  ใจตรง
3. เด็กชายไอยรา  อาเดช
 
1. นางสาววิมล  ชูเชื้อ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงบุษบา  แสนงาม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โฉมปาน
3. เด็กหญิงศศิพร  ปานสอน
 
1. นางนันทิรา   คำจีน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 12 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ทำนองงาม
2. เด็กชายรัชพล  จันทร์เดช
3. เด็กชายสุธี  โพธิ์สัมฤทธิ์
 
1. นางสาววิมล  ชูเชื้อ