สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงคติยา  เคนแผง
 
1. นางสมคิด  อยู่ยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายตะวัน  บัวขม
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทับทรวง
 
1. นางกุลริศา  นิ่มงามศรี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ฮึกขุนทด
 
1. นางณัฎฐา  จันทา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนภัสรา  สงเคราะห์
 
1. นางณัฎฐา  จันทา
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มณีทำ
2. เด็กชายพลวัตร  อำนวยผล
3. เด็กหญิงสุพิชชา  หนองห้าง
 
1. นางสาวชุตินาถ  อัมพรมุนี
 
6 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ขันทรูป
 
1. นายนิรันด์  เย็นใจ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชล  ตุ้มทอง
2. เด็กชายภคพล  สุมานิตย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิจารณ์ผล
 
1. นายยุทธการ  กลัดงาม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัตถ์  เย็นสุขใจ
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องพุฒิ
 
1. นางสาวจิระนันท์  สุภา
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอารดา  สุขแป้น
 
1. นางสาวจิระนันท์  สุภา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกรดา  หงษ์ทอง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ช่วงชัยชนะ
3. เด็กชายเจษฎา  เนาว์ชุมภู
 
1. นางประภาพันธ์  บุญไทย
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ
 
1. นางปาริชาติ  คงมั่น
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 14 1. เด็กชายธนณัฐ  แสงสุขา
2. เด็กชายพงศกร  ไพรสิงห์
3. เด็กชายศุภณัฐ  เดียดสูงเนิน
 
1. นางสายทอง  ประณีต
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชอนขุนทด
2. เด็กหญิงพรลินี  จันทร์โสม
3. เด็กชายภูวนัย  สำเภาทอง
 
1. นางอาภรณ์  ตาจันทร์