สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์สา
 
1. นางคัคษณากุล  สุระเวช
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิลา
2. เด็กหญิงนัสมล  เล็กประเสริฐ
3. เด็กหญิงปริศนา  บุญตะนัย
 
1. นางเสาวนีย์  แสวงเจริญ