สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจาตุพร  แขกสะอาด
2. เด็กหญิงวาสนา  เสนาะพิณ
 
1. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
 
2 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สีเผือก
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
3 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชาติ  แสงบัวแก้ว
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  อินทร์เอม
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม