สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจาตุพร  แขกสะอาด
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มั่นเจริญ
3. เด็กชายณรงค์เกียรติ  จันทร์เจริญ
4. เด็กชายดนุพร  หาสุข
5. เด็กชายทัศนัย  นิรทุกข์
6. เด็กชายธันวา  สิงห์จันทร์
7. เด็กชายประจักษ์  มาลัย
8. เด็กหญิงประภารัตน์  ทับทิม
9. เด็กหญิงปรารถนา  เหมือนเมือง
10. เด็กชายปิยะ  จิตร์เย็น
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิริวงษ์อนันต์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  โหงถึง
13. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีคูณโกสม
14. เด็กหญิงวาสนา  เสนาะพิณ
15. เด็กชายวิทธวัฒน์  พรมน้อย
16. เด็กชายสมยศ  ผุดผ่อง
17. เด็กชายสุธากร  พลูพุด
18. เด็กหญิงสุภาพร  พูลพุด
19. เด็กหญิงอังคณา  เวียงคำ
20. เด็กชายอุเทน  ผ่องผุด
 
1. นายชำนาญ  นรสิงห์
2. นายถาวร  คำเที่ยง
3. นางวัชวรรณ  นรสิงห์
4. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
5. นางศิริพร  นรสิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สารัง
2. เด็กชายประจักษ์  มาลัย
 
1. นางศิริพร  นรสิงห์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มั่นเจริญ
2. เด็กชายพณารักณ์  ทับลอย
 
1. นายเฉลิมพล  เหมือนพลอย
 
4 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ติ้วทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก่นไชย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโต
4. เด็กชายธวัชชัย  ไข่ถาวร
5. เด็กชายนพพล  เทียนก้อน
6. เด็กหญิงนราทิพย์  โพธิ์ยิ้ม
7. เด็กชายนฤบดินทร์  วงษ์เด่น
8. เด็กหญิงประภัสสร  คล้ายทอง
9. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สีเผือก
10. เด็กชายรัตติกาล  มหานิยม
11. เด็กหญิงสมิตานันท์  สะอาดพุ่ม
12. เด็กชายสุเทพ  สุขสละ
13. เด็กชายอภิชาติ  แสงบัวแก้ว
14. เด็กหญิงอรปรียา  ภู่เงิน
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตชภูมิ  นุ่มไทย
 
1. นางมนชิดา  พานิช
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  ทองมา
2. เด็กหญิงเมทนี  มาลัย
 
1. นางอุไรวรรณ  อมรพันธางค์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักกฤษ  ทองมา
2. เด็กชายธนชาติ  ดาวเรือง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อินทร์เอม
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม
2. นางอารีย์  แสงคำ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชาติ  ดาวเรือง
2. เด็กชายธีรัส  ปุ้นผล
3. เด็กชายปิยะ  สิงห์ทอง
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม