สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนปัญญา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กองสุทธิ์ใจ
 
1. นางสาวสุนีพร  เจริญชัย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ทองขาม
 
1. นายกฤษณะ  สุวรรณศรี