สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพอำไพ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นกลั่น
 
1. นางสมคิด  ปัญญาแหลม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภัสกร  ถิ่นสอน
 
1. นางสมคิด   ปัญญาแหลม
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกฤตพร  พิพัฒน์
2. เด็กหญิงโสรยา  ดวงตะกั่ว
 
1. นางสมใจ  ตาระกา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีดำ
2. เด็กหญิงบุญรักษา  สอนมานะ
3. เด็กหญิงภูษณิศา  เซียววงษ์ครอบ
 
1. นางสุนทร  สุขเกษม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปาลวัมน์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทองน้อย
 
1. นางสมคิด  ปัญญาแหลม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงปวริศา  บุญมี
2. เด็กชายรัชชานนท์  เทพแถม
 
1. นางสมคิด  ปัญญาแหลม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุมน  จุอุบล
2. เด็กหญิงวริศรา  ป่ากว้าง
3. เด็กหญิงสารภี  อุไรพันธุ์
 
1. นางพัฒนา  ศุกลรัตน์
2. นางสุนทร  สุขเกษม
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพากร  สอนมานะ
 
1. นางสมใจ  ตาระกา
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัณณาวีร์  เงินอยู่
2. เด็กหญิงสุคนธ์  เดือนฉาย
 
1. นายภัทร  สารถิน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงถวัลรัตน์  เครือแตง
2. เด็กชายธนิต   กองแก้ว
 
1. นายไพรสณฑ์  กลิ่นประยงค์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เติมแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  น่วมทิม
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  นิลพัฒน์
4. เด็กชายสุพศิน  ศรีษะเกตุ
5. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  สุขกำเนิด
6. เด็กหญิงเพ็ญเดือน  การลพ
 
1. นางกฤติยาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายชยพล  ขันตี
2. เด็กชายธนภัทร  ทองพูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญครอง
4. เด็กชายวรเมธ  เปรมปรีสุข
5. เด็กชายวิศรุต   สงวนสิน
6. เด็กชายศักดิ์พล  สุขพานิช
7. เด็กชายสิทธิพล  สุมาลี
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  สงวนสิน
 
1. นางกฤติยาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐเดชา  ธารีเวชย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเหมาะ
3. เด็กหญิงโชติกา  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางพัฒนา   ศุกลรัตน์
2. นางสุนทร  สุขเกษม