สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพอำไพ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นกลั่น
 
1. นางสมคิด  ปัญญาแหลม
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกฤตพร  พิพัฒน์
2. เด็กหญิงโสรยา  ดวงตะกั่ว
 
1. นางสมใจ  ตาระกา
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัณณาวีร์  เงินอยู่
2. เด็กหญิงสุคนธ์  เดือนฉาย
 
1. นายภัทร  สารถิน