สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณกมล  เกตุแก้ว
 
1. นางปวีณา  บุญเผือก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.25 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัณณ์วีร์  นาคปานเสือ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุภาจรูญ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระนัฐ  สุขขี
 
1. นายธนภัทร  ศรีผ่าน
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  วัฒกร
2. เด็กหญิงนวพร  ปาลวัฒน์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  คูสินทรัพย์
 
1. นางทิพวรรณ  โต๊ะแสง
2. นางสาวพัชรี  พันละบาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงตวงพร  ผ่องผุดผาด
3. เด็กหญิงทัศนานันท์  ศรีสมาน
4. เด็กหญิงมณีพลอย  จันดอนไผ่
5. เด็กชายรหัท  ตั้งโสภณ
 
1. นางสาวจันจิรา  ขำวิจิตร
2. นางสาววราภรณ์  ศรีสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.32 เงิน 16 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีรักษา
 
1. นางสาวกิติมา  ใจคง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนวันต์  เทียนชอ
2. เด็กหญิงน้ำฟ้าชนก  อาจจีน
 
1. นางสุดสาคร  ฉายเนตร
2. นางอัญชลี  เหลืองอ่อน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายศิรภพ  ช่องกลาง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เชื้อท้าว
 
1. นางสุดสาคร  ฉายเนตร
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จานไธสงค์
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  จันพางาม
3. เด็กชายณพล  ม่วงสว่าง
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นางสุนิศา  พรศรี
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภิญญดา  บัวหอม
2. เด็กหญิงอัญมณี  ต้นประดับสิงห์
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นางสุนิศา  พรศรี
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายจิรายุ  จันทสอน
2. เด็กชายชัชวาล  พรมอ่อน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หรรษภิญโญ
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นางสุนิศา  พรศรี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 15 1. เด็กชายคณิศร  สามะศิริ
2. เด็กชายณภัทร  บุญกล้า
3. เด็กชายพงศกร  ลาภโชค
 
1. นางสาวนภสร  หินทอง
2. นางมยุรี  พรมอ่อน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70.4 เงิน 15 1. เด็กชายก่อบุญ  พามา
2. เด็กชายธาม  หาญสืบศิลป์สุข
 
1. นางมยุรี  พรมอ่อน
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชรัตน์  เดชจบ
2. เด็กหญิงปรียาพร  บุญคุ้มครอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัลน์  จานไธสงค์
 
1. นางสาวนภสร  หินทอง
2. นางมยุรี  พรมอ่อน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  พูดคล่อง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สละชีพ
 
1. นางมยุรี  พรมอ่อน
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัญมณี  แสวงสุข
 
1. Mrs.Thelma  C.Lappay
 
17 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอธิเมศร์  ธรรมวิทยาพงศ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  บุญมี
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 16 1. เด็กชายปัณณธร  สามะศิริ
2. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์
3. เด็กหญิงสุวิชญา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางธิดาภรณ์  พรหมมา
2. นางสาวสมฤทัย  อินทวงษ์