สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระนัฐ  สุขขี
 
1. นายธนภัทร  ศรีผ่าน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  วัฒกร
2. เด็กหญิงนวพร  ปาลวัฒน์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  คูสินทรัพย์
 
1. นางทิพวรรณ  โต๊ะแสง
2. นางสาวพัชรี  พันละบาล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอธิเมศร์  ธรรมวิทยาพงศ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  บุญมี