สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคู สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.32 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัทธนันต์  ชมดง
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภพ  ลาดปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาพร  โตมา
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
2. นายสมชาย  กลิ่นนาค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  โค้วดวงจันทร์
2. เด็กชายศรันย์  นามบุญศรี
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
2. นายสมชาย  กลิ่นนาค
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันธ์วิชัย
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เฉลิมบุญ
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค