สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกรกต  นิลพุดซา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิรภา  อินทร์ทอง
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.17 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  จินะสาม
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมพู
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรวรรณ  พานทอง
 
1. นางวิไลวรรณ์  ทองนาค
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิไลพร  รอดพันธ์
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 10 1. เด็กชายทศพล  ราชนิยม
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกมลชนก  จุลมณี
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  ขำกล่ำ
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนิรุจ  จั่นรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรธิล้ำ
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณิชชา  น้อมกลาง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ปานบัว
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายทนงฤทธิ์  ฦาชา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  แสงพิรุณ
 
1. นางจิรพร  อุทัยกันต์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐชรี  จันทา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสมิทธิ  จันทร์ไทย
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาทะสันต์
2. เด็กชายนิติรัฐ  สง่างาม
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตัดสมัย
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์ณรงค์
2. เด็กชายสิงห์ชัย  หยั่งถึง
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายทนุธรรม  เกตุแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  เขียวเฮียว
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทนุธรรม  เกตุแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  เขียวเฮียว
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 0 - 1. เด็กหญิงกชกร  จินะสาม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขัดจำปา
3. เด็กชายรัตนชัย  คำทอง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สงวนพันธุ์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นางเรณู  พันธุ์ฉนวน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ค้อนดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงพัชราภา  แสงอาทิตย์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  สัพประทัศเสรี
5. เด็กชายวรพล  สุภาจรูญ
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สุดพล
2. เด็กชายอนุวัตร  พ่วงอินทร์
 
1. นางกฤษณา  อ่อนไสว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มากเสมอ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ขันทอง
3. เด็กหญิงชุติมดี  ปานพรหม
4. เด็กหญิงชุติมา  แก้วพิลา
5. เด็กหญิงพรพิมล  เผ่าละมาน
6. เด็กหญิงวรางคณา  ตาทอง
7. เด็กหญิงศิรประภา  บุญมี
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภู่ผกา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเหนี่ยง
10. เด็กหญิงอรอุมา  มีรักษ์
 
1. นางปฐมพร  แจ้งแสงทอง
2. นางวรารัตน์   พุทธศิริ
3. นางเรณู  พันธุ์ฉนวน
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงรจนาถ  มาอินทร์
2. เด็กหญิงสุภามาศ  นามวงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญเนตร
2. นางสาวพนมวัลย์  จันทรพินิจ
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูลแย้ม
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
24 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนพร  พานทอง
2. เด็กชายธัญเทพ  องอาจ
 
1. นางสุคนธ์  กุศโลดม
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประตูชัย
2. เด็กชายศุภโชค  สมบูรณ์
3. เด็กชายสมประสงค์  เกิดโพธิ์กะต้น
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
26 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
27 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานุภาพ  กางกร
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
28 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนธัญ  เจตนา
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
29 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิษณุ  เอี่ยมโฉม
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
30 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิษณุ  เอี่ยมโฉม
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
31 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทองศรี
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
32 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณษา  น้อยแสง
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวรา  จิตต์ศิลป์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ  โพธิ์กะต้น
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาพร  รอดพันธ์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาพร  รอดพันธ์
 
1. นางอังคณา  พัฒนวรชัยศรี
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52.8 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐจิรา  สง่างาม
2. เด็กชายพิทักษ์  ดวงศรี
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นายวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายจักรพงษ์  อ้นวิจิตร
2. เด็กชายนันทวัช  คำฟู
3. เด็กชายพนาสันต์  เงินพันธ์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศากร  ชินศิริ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พยุงวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วแพทย์
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 11 1. เด็กชายกิรติ  ทองแก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คำสร้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณ์
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายวนัสบดี  บัวทอง
2. เด็กชายศุภชัย  โพธิ์บัว
3. เด็กชายอภิชาติ  เลี่ยมขาว
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลายดี
2. เด็กหญิงสายป่าน  ภู่ผกา
3. เด็กหญิงอาภาพร  นาทะสันต์
 
1. นางปฐมพร  แจ้งแสงทอง
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  ใบยา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวลัยภรณ์  สายสังวรณ์
2. เด็กชายวัลลภ  สายดวง
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายพงศธร  โชติช่วง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ผ่องจิตต์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายชัยคมสรรค์  จางจันทร์
2. เด็กชายนัธพล  แม่นมั่น
3. เด็กชายพชรพล  ประทุมชาติ
4. เด็กชายศุภกร  จักรแก้ว
5. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีนคเรศ
6. เด็กชายอาทิตย์  เสพสุข
 
1. นางจุฑาทิพ  รักฉ่ำพงษ์
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  น้อยสิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำกระสินธุ์
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
2. นางวิไลวรรณ์  ทองนาค
 
48 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  สีหาวงษ์
2. เด็กชายวิรุต  จันสี
 
1. นางสาวจิรพร  อุทัยกันต์
2. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายกิติธัช  สาหร่าย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แวนศิลา
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
50 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายก้องภพ  เต่าทอง
2. เด็กชายศราวุฒิ  หนูมี
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
51 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. เด็กชายธีรพล  แก้วเทียน
2. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิศอ่อน
2. นางราตรี  สมนึก
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายนพรัตน์  สีหาวงษ์
2. เด็กหญิงอินพิลา  จุลมณี
 
1. นางวันทนีย์  ทองสันต์
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์โอวาท
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
54 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.42 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ชาติญานนท์
2. เด็กชายธีรพล  แก้วเทียน
 
1. นางวันทนีย์  ทองสันต์
 
55 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายธันวา  พยัคคานนท์
2. เด็กชายระพีพงษ์  นาคทอง
3. เด็กชายระพีพัฒน์  นาคทอง
4. เด็กชายวรพงษ์  กัณหา
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  เลี่ยมขาว
6. เด็กชายอานัฏ  ศรีทรง
7. เด็กชายเจษรินทร์  พยัคคานนท์
 
1. นายคำลพ  ศิริมากร
2. นางราตรี  สมนึก
3. นางสาวสุวิมล  ร้อยแสนศึก
 
56 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. เด็กชายจักรพรรณ  สิมดี
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ช้างแก้ว
3. เด็กชายณัฐกานต์  เกริกชัย
4. เด็กชายธีรพล  แก้วเทียน
5. เด็กชายปฐพี  สัพประทัศเสวี
6. เด็กชายวรุฒน์  ไชยประยา
7. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีทรง
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
57 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชมน  ทัดอยู่
2. เด็กชายธนกร  กิตติธรสกุล
3. เด็กชายธนกฤติ  กิตติธรสกุล
4. เด็กชายธนฉัตร  จิรวิชัยศรี
5. เด็กชายธนากร  สุวรรณ
6. เด็กชายอวิฐษ์  กองทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นางนงลักษณ์  ยงสม
 
58 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 - 1. เด็กหญิงรุจิรา  คำสอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีจันดี
3. เด็กหญิงอินพิลา  จุลมณี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
59 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองสะอาด
2. เด็กชายทัศศิลป์  สุขเทศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีจันดี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
2. นางอรพิน  สมสอง
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. เด็กชายจักรพรรณ  สิมดี
2. เด็กชายณัฐกานต์  เกริกชัย
3. เด็กชายธรรพรรณ  เนยสูงเนิน
 
1. นางอรพิณ  สมสอง
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายระพีพงษ์  นาคทอง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เลี่ยมขาว
3. เด็กชายเจษรินทร์  พยัคคานนท์
 
1. นางจักร์กรี  จันทร์ศรี
2. นางราตรี  สมนึก
 
62 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐพี  สัพประทัศเสวี
2. เด็กชายอาณัติ  ศรีทรง
3. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีทรง
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
63 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  กิตติธรสกุล
2. เด็กชายธนกฤติ  กิตติธรสกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นางนงลักษณ์  ยงสม
 
64 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายธรรพรรณ  เนยสูงเนิน
2. เด็กชายวรุฒน์  ไชยประยา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
 
65 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรควิชญ์  หนุนเงิน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  จารปัญญา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
 
66 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
2. เด็กชายอวิษฐ์  กองทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
 
67 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรรณาวุฒิ  สังคำมี
2. เด็กชายวรพงษ์  กัณหา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลเดช
 
1. นางพรพรรณ  พิศอ่อน
2. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
 
68 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  ใจแสวง
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญวระ
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
69 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลพานิช
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ราชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มณีศรี
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิศอ่อน
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
70 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสิทธิโชค
2. เด็กชายรุ่งเรือง  โตสวัสดิ์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  เกิดโพธิ์กะต้น
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
2. นางเตือนใจ   พิมพ์น้อย
 
71 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพรรณ  สิมดี
2. เด็กชายณัฏกานต์  เกริกชัย
3. เด็กชายธรรพรรณ  เนยสูงเนิน
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
 
72 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริเยศ  น่วมแก้ว
 
1. นายจักรกฤษ  ธิโต
 
73 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศาลา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
74 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประกิต  แก้วทอง
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
75 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลพานิช
 
1. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
76 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณัฐนันท์  พรหมพรรณ
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
77 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสุคนธ์  กุศโลดม
 
78 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายก้องภพ  เต่าทอง
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
79 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
80 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำกระสินธุ์
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
81 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงใจ  กัณหา
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  เติมแก้ว
3. เด็กหญิงร่มฉัตร  สิงห์งาม
4. เด็กหญิงสุปัญญา  อุ่นวงศ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สมพงษ์
6. เด็กหญิงแพรวนภา  คำเมือง
 
1. นางจุฑาทิพ  รักฉ่ำพงษ์
2. นางฉวีวรรณ  บุญเนตร
3. นางอังคณา  พัฒนวรชัยศรี
 
82 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
83 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
84 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายธนัชพร  คงดารา
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
85 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ช้างแก้ว
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ชาติยานนท์
3. เด็กชายนิติภูมิ  กัณหา
4. เด็กหญิงพรพรหม  ยิ้มอยู่
5. เด็กชายวรุฒม์  ไชยประชา
6. เด็กชายอภิวัฒน์  เอี่ยมอธิคม
7. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
3. นางเตือนใจ  พิมพ์น้อย
 
86 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงใจ  กันหา
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  เติมแก้ว
3. เด็กหญิงปรียา  โพธิ์กะต้น
4. เด็กหญิงร่มฉัตร  สิงห์งาม
5. เด็กหญิงสุปัญญา  อุ่นวงศ์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  สมพงษ์
7. เด็กหญิงแพรวนภา  คำเมือง
 
1. นางจุฑาทิพ  รักฉ่ำพงษ์
2. นางฉวีวรรณ  บุญเนตร
3. นางเพลินพิศ  เย็นจิตร
 
87 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายภีรพันธ์  พ่วงอินทร์
2. เด็กหญิงสมรตี  ปานบัว
3. เด็กชายสุเมธ  ศรีวิลัย
 
1. นางจักร์กรี  จันทร์ศรี
2. นางสาวหทัยชนก  วงษ์ษา
 
88 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมาขันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ก้อนคำ
3. เด็กชายเมธา  บุญแช่ม
 
1. นางจักร์กรี  จันทร์ศรี
2. นางสาวหทัยชนก  วงษ์ษา