สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกรกต  นิลพุดซา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิไลพร  รอดพันธ์
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนิรุจ  จั่นรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรธิล้ำ
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณิชชา  น้อมกลาง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ปานบัว
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐชรี  จันทา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสมิทธิ  จันทร์ไทย
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาทะสันต์
2. เด็กชายนิติรัฐ  สง่างาม
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตัดสมัย
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทนุธรรม  เกตุแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  เขียวเฮียว
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52.8 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐจิรา  สง่างาม
2. เด็กชายพิทักษ์  ดวงศรี
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นายวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  กิตติธรสกุล
2. เด็กชายธนกฤติ  กิตติธรสกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นางนงลักษณ์  ยงสม
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
2. เด็กชายอวิษฐ์  กองทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่