สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 10 1. เด็กชายทศพล  ราชนิยม
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกมลชนก  จุลมณี
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  ขำกล่ำ
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูลแย้ม
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประตูชัย
2. เด็กชายศุภโชค  สมบูรณ์
3. เด็กชายสมประสงค์  เกิดโพธิ์กะต้น
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาพร  รอดพันธ์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายพงศธร  โชติช่วง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ผ่องจิตต์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  น้อยสิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำกระสินธุ์
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
2. นางวิไลวรรณ์  ทองนาค
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสุคนธ์  กุศโลดม
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมาขันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ก้อนคำ
3. เด็กชายเมธา  บุญแช่ม
 
1. นางจักร์กรี  จันทร์ศรี
2. นางสาวหทัยชนก  วงษ์ษา