สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิรภา  อินทร์ทอง
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงรจนาถ  มาอินทร์
2. เด็กหญิงสุภามาศ  นามวงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญเนตร
2. นางสาวพนมวัลย์  จันทรพินิจ
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนพร  พานทอง
2. เด็กชายธัญเทพ  องอาจ
 
1. นางสุคนธ์  กุศโลดม
 
4 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทองศรี
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
5 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณษา  น้อยแสง
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวลัยภรณ์  สายสังวรณ์
2. เด็กชายวัลลภ  สายดวง
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายชัยคมสรรค์  จางจันทร์
2. เด็กชายนัธพล  แม่นมั่น
3. เด็กชายพชรพล  ประทุมชาติ
4. เด็กชายศุภกร  จักรแก้ว
5. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีนคเรศ
6. เด็กชายอาทิตย์  เสพสุข
 
1. นางจุฑาทิพ  รักฉ่ำพงษ์
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายกิติธัช  สาหร่าย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แวนศิลา
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.42 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ชาติญานนท์
2. เด็กชายธีรพล  แก้วเทียน
 
1. นางวันทนีย์  ทองสันต์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรควิชญ์  หนุนเงิน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  จารปัญญา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางราตรี  สมนึก