สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วฉ่ำ
2. เด็กชายมิตรชัย  พรมเจริญ
3. เด็กชายสุริยา  สอนสุข
 
1. นางบุญตา  ฤาชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองแหยม
4. เด็กหญิงแพรวา  ภิรมณ์หวาด
 
1. นางบุญตา  ฤาชา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเลียง
2. เด็กชายนิพนธ์  บรรจบราช
3. เด็กชายรัชชานนท์  พันอ่ะ
 
1. นางบุญตา  ฤาชา