สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สงเนย
 
1. นางมะลิวัลย์  แย้มสุคนธ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพริ้มเพรา  เพิ่มประยูร
 
1. นายสมโภช  คำสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายศุภกร  มาโหมด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศิริคูหาสมบูรณ์
 
1. นายจักรพงษ์  พิมพ์ใส
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายธนภัทร  พงษ์วัฒนธรรม
2. เด็กชายพีรพิชท์  เกียรติศิริ
 
1. นางรสสุคนธ์  สุริวงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง 13 1. เด็กชายพชรพล  บุตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  เหมคต
 
1. นางพรหมชนก  เสถียร
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร์  คานมะโน
 
1. นางสาวโสภิดา  ยิ้มสิงห์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กลิ่นหอม
2. เด็กชายธนสุนทรณ์  แก้ววิชิต
3. เด็กหญิงวริศรา  นวลตา
 
1. นางพัฒนี  ช่วยโสภา
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอภิภาวี  ละม้ายแข
 
1. นางสาวนุชนาถ  ตันสุทัศน์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญสินี  หม้อทอง
 
1. นางรัตนประภา  มีเภตรา