สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงวนัชพร  คำเจริญ
 
1. นางอุทัย  บุญยิ่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริพร  ฉายา
 
1. นางสุดารัตน์  ดวงดี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.67 เงิน 12 1. เด็กชายภูวดล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ทองทาสี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางอรัญญา  ทองทาสี