สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมุจลินทร์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงวรนุช  ทะยอม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แย้มสกุล
 
1. นางอุษา  วชิรศักดาเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐกร   ทัพสกุล
2. เด็กหญิงพิชชาพร   เปรมปรีด์
3. เด็กชายรัฐกานต์   ขันทอง
 
1. นางฤดีมล   อิ่มเอิบ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยยันต์  สุขมูล
2. เด็กหญิงวรนุช   ทะยอม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ล้อม
 
1. นางฤดีมล   อิ่มเอิบ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายพงษ์ประภัทร  สมใจ
2. เด็กชายพีรพงศ์  พลายดี
 
1. นางฤดีมล  อิ่มเอิบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนพร  เมืองเจริญ
 
1. นางสมพิศ  ทองกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81.25 ทอง 17 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมวิลัย
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางจุไร  โปรยเงิน
2. นางสมพิศ  ทองกุล
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงผุสดี  อิศร
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพร  น้อยโนนทอง
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พาแสง
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริสา  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ทร
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
2. นางวิภา  ธรรมยิ่ง
 
11 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงธนพร   แตงหอม
4. เด็กหญิงปาลิตา   อิ่มเอิบ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีนิวงษ์
6. เด็กหญิงพิมพร   น้อยโนนทอง
7. เด็กหญิงวรนุช   ทะยอม
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิชาช่วย
9. เด็กหญิงศิริยากร   พลอยประดับ
10. เด็กหญิงสุภัสสร   กลางแจ้ง
11. เด็กหญิงสุรีทิพย์  คณาฤทธิ์
12. เด็กหญิงอัจฉรา   อิศร
 
1. นางจันทนา  ทองประเสริฐ
2. นายจีรยุทธ  กันทิม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทองแก้ว  กองทอง
2. เด็กหญิงอภิฤดี  บุญคง
3. เด็กหญิงอริสา  เข็มขาว
 
1. นางจันทนา  ทองประเสริฐ
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71 เงิน 15 1. เด็กชายภควัต  สังข์ด้วง
 
1. นางปวันกานต์  ชัยเสนา