สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมุจลินทร์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81.25 ทอง 17 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมวิลัย
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางจุไร  โปรยเงิน
2. นางสมพิศ  ทองกุล
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงธนพร   แตงหอม
4. เด็กหญิงปาลิตา   อิ่มเอิบ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีนิวงษ์
6. เด็กหญิงพิมพร   น้อยโนนทอง
7. เด็กหญิงวรนุช   ทะยอม
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิชาช่วย
9. เด็กหญิงศิริยากร   พลอยประดับ
10. เด็กหญิงสุภัสสร   กลางแจ้ง
11. เด็กหญิงสุรีทิพย์  คณาฤทธิ์
12. เด็กหญิงอัจฉรา   อิศร
 
1. นางจันทนา  ทองประเสริฐ
2. นายจีรยุทธ  กันทิม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทองแก้ว  กองทอง
2. เด็กหญิงอภิฤดี  บุญคง
3. เด็กหญิงอริสา  เข็มขาว
 
1. นางจันทนา  ทองประเสริฐ