สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขศรี
2. เด็กหญิงดวงฤดี  มโนสุจริต
3. เด็กหญิงดาวริน  บุญธรรม
4. เด็กหญิงปวริศา  แสวงหา
5. เด็กหญิงศศิมา  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงอรัญญา  แทนลำ
 
1. นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี
2. นางรัตนา  ไหมแพง
3. นายศรี  ศรีอมรศาสน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 15 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีนาค
2. เด็กชายวายุ  มีประดับชัย
 
1. นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี
2. นางรวงทอง  ศรีนาค
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาสวัฒน์  ก้อนคำ
 
1. นางรวงทอง   ศรีนาค
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนธิวัชร  จันทดี
 
1. นางพรสวรรค์   พงศ์อัมพรศรี