สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรพิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 11 1. เด็กชายบูรพา  บางศิริ
 
1. นางบุษบง  ไวยากรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.8 ทอง 7 1. เด็กชายวศิน  กองทุน
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีวัฒนา
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มานะจิตสุวรรณ
 
1. นางจินตนา  ศรีโรจน์
2. นางสาวชนิดาภา  คุณาวิวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สังฆรัตน์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีซุย
 
1. นางสมัย  แสงสุข
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซาอึน  คิม
2. เด็กหญิงมุทิตา  เหมหอมวงค์
3. เด็กหญิงศศิภา  เปล่งอรุณ
 
1. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงมยุรินทร์  สร้อยวงษ์
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นงาม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุษบา
2. เด็กชายจักรพันธ์  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงทักษิณา  ตากรวด
 
1. นางมยุรี  โตอ้น