สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์   วรโงน
 
1. นางพรทวี  คำชู
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายปิยังกูล  ปินตา
 
1. นางพรทวี  คำชู
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  มีทองคำอนันต์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินทิพย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  สาลี
 
1. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เรียนประเสริฐ
3. เด็กหญิงมยุรี  ชูทาน
4. เด็กหญิงวาสนา  พึ่งสะอาด
5. เด็กหญิงสุธาพร  ศรวัฒนา
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
2. นางพรสวรรค์  ทองกู่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวยุดา  สมบุญ
2. เด็กหญิงวิชุตา  พานพบ
3. เด็กหญิงสฐาพร  รัตตะนะ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สักบุ
5. เด็กหญิงเนติรักษ์  ยอดแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายรัชชานนท์  วรโงน
2. เด็กชายวิทวัส  ปัญญาสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริภัทธาณี  ภาพิรมย์
4. เด็กชายสุริยา  ดวงสารี
5. เด็กชายอนุชา  ดีเหลือ
 
1. นางพรสวรรค์  ทองกู่
2. นางเปรมใจ  ปัญจมะวัต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
3. เด็กหญิงสรสวรรค์  พรหมแพทย์
4. เด็กหญิงเกศินี  ปลื้มจิตร
5. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75.34 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญไพลิน  ทำเนียบ
2. เด็กหญิงจริยา  อ่อนภูเขา
3. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐฐนี  แก้วผลึก
5. เด็กชายณัฐพล  กลิ่นศรี
6. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญสังข์
7. เด็กชายนิวัฒน์  ขำวงษ์
8. เด็กชายปิยะ  วงษ์พูล
9. เด็กชายรัฐภาคย์  เนาว์ชัย
10. เด็กหญิงวัชรินทร์  ฉิมพาลี
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ปลื้มจิตร
12. เด็กชายสิทธิชัย  ท้าวโพธิ์เอน
13. เด็กหญิงสุปราณี  สีเป้
14. เด็กชายสุรารักษ์  หมั่นวิชา
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจเร็ว
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุบลวัฒน์
17. เด็กชายอรรถพล  ก่ำวงษ์
18. เด็กชายเกื้อกูล  ศรีละม้าย
19. เด็กหญิงเทวิกา  ประกอบผล
 
1. นางพรสวรรค์  ทองกู่
2. นางภาวิณี  มีคุณ
3. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบาบาง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสระน้อย
3. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
4. เด็กชายชูเกียรติ  โฮรอด
5. เด็กหญิงพรพิมล  พานทอง
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กำวงษ์
7. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
8. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ประจงแต่ง
9. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์หว้า
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
11. เด็กชายวิชิต  ศรีสอาด
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ไทรเมือง
13. เด็กหญิงสุธิดา  เพิ่มพร
14. เด็กชายสุพจน์  น้อยสนธิ
15. เด็กหญิงอนุสรา  ชุมภู
16. เด็กหญิงเกศิณี  ปลื้มจิตร
17. เด็กชายเขมรัตน์  เฉยโพธิ์
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุ่นตลาด
19. เด็กชายเพ็ญเพชร  ม่วงเผือก
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
2. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
3. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงนภาพร  สังข์นาค
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์ชื่น
2. เด็กชายเดือนสว่าง  แก้วแสนชัย
 
1. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
2. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 - 1. เด็กหญิงชุติมา  พวงสวัสดิ์
2. เด็กชายฐิติพัฒน์  เนาว์ชัย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  นครวงษ์
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนรับศิล
5. เด็กชายปัญญา  บุญลา
6. เด็กหญิงลำไพร  คะรารัมย์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สาลี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญลา
9. เด็กหญิงอมิตา  แก่นเกลี้ยง
10. เด็กหญิงโสธิดา  คำหนองพอก
 
1. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
2. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
3. นางพรสวรรค์  ทองกู่
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรพร   ดอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงสาวิณี  วัตโต
 
1. นางภาวิณี  มีคุณ
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกอบทอง  สำราญสุข
2. เด็กหญิงกิตติญา  โฉมบุญมี
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  เสียงฆ้อง
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรไพริน  ศิริพรม
2. เด็กหญิงสุปราณี  จันสิงโต
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
17 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายกลัญญ์  อ่อนตะวัน
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญา  คำชำนาญ
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาพร   จูเปีย
2. เด็กหญิงพาริน  บุญกรอง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เทพนรินทร์
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ฉิมพาลี
 
1. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายมงคลชัย  พงศาปาน
 
1. นางสาวกัญญา  แสงสว่าง
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงพิยดา  ช้างน้อย
 
1. นางอำไพ  ทิศกระโทก
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์   ใสสุข
 
1. นางอำไพ  ทิศกระโทก
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ก้านนาค
 
1. นางสาวกัญญา  แสงสว่าง
 
25 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชวาล  ไชโย
 
1. นางสาวกัญญา  แสงสว่าง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  เชิดพุดซา
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาดรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยโพธิ์
4. นายวิโรจน์  นกแก้ว
5. เด็กชายศราวุธ  ปลื้มจิตร
6. นายศักรินทร์  โทบุตร
7. เด็กชายสมชาติ  นิลละออ
8. นายสุรัตน์  ดอกพุฒ
 
1. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขทวี
2. เด็กหญิงปราณี  ทองโฉม
 
1. นางประจุพร  แย้มกมล
2. นางอำไพ  ทิสกระดทก
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายคุณวุฒิ  จั่นเพชร
 
1. นางอำไพ  ทิสกระโทก
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายอนุสรณ์  อิ่มจิตร
 
1. นางประจุพร  แย้มกมล