สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เรียนประเสริฐ
3. เด็กหญิงมยุรี  ชูทาน
4. เด็กหญิงวาสนา  พึ่งสะอาด
5. เด็กหญิงสุธาพร  ศรวัฒนา
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
2. นางพรสวรรค์  ทองกู่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
3. เด็กหญิงสรสวรรค์  พรหมแพทย์
4. เด็กหญิงเกศินี  ปลื้มจิตร
5. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบาบาง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสระน้อย
3. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
4. เด็กชายชูเกียรติ  โฮรอด
5. เด็กหญิงพรพิมล  พานทอง
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กำวงษ์
7. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
8. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ประจงแต่ง
9. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์หว้า
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
11. เด็กชายวิชิต  ศรีสอาด
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ไทรเมือง
13. เด็กหญิงสุธิดา  เพิ่มพร
14. เด็กชายสุพจน์  น้อยสนธิ
15. เด็กหญิงอนุสรา  ชุมภู
16. เด็กหญิงเกศิณี  ปลื้มจิตร
17. เด็กชายเขมรัตน์  เฉยโพธิ์
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุ่นตลาด
19. เด็กชายเพ็ญเพชร  ม่วงเผือก
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
2. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
3. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรพร   ดอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงสาวิณี  วัตโต
 
1. นางภาวิณี  มีคุณ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญา  คำชำนาญ
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาพร   จูเปีย
2. เด็กหญิงพาริน  บุญกรอง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เทพนรินทร์
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  เชิดพุดซา
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาดรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยโพธิ์
4. นายวิโรจน์  นกแก้ว
5. เด็กชายศราวุธ  ปลื้มจิตร
6. นายศักรินทร์  โทบุตร
7. เด็กชายสมชาติ  นิลละออ
8. นายสุรัตน์  ดอกพุฒ
 
1. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์