สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงรินรดา    ธานี
 
1. นางเพชราพงษ์   พรมมี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เสวก
 
1. นางเพชราพงษ์   พรมมี
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  วันทอง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    ฉุยมานะ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   กระตุดนาค
 
1. นางวิไลภรณ์   โพธิ์บุคดี
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณณิการ์   แสนขวา
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  มีธรณี
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อุทัยดา
 
1. นางวิไลภรณ์    โพธิ์บุคดี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาพร   ดวงทอง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ภักดีนวล
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจรวยพร   อุดมผล
 
1. นางสราญจิตต์    เกตุรัตน์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีญาภรณ์   ศรีษะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ภักดีนวล