สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงรินรดา    ธานี
 
1. นางเพชราพงษ์   พรมมี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เสวก
 
1. นางเพชราพงษ์   พรมมี